Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.HELIOSMOTOTRAILERS.COM
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.heliosmototrailers.com prowadzony jest przez HMT-Helios Moto Trailers e.K. z siedzibą w Bexbach/Frankenholz 66450, Banatstr 47, NIP: DE 303985114.
1.2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
• HMT – HMT-Helios Moto Trailers e.K.
• Sprzedający – HMT-Helios Moto Trailers e.K.
• Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza złożyć zamówienie, lub która złożyła zamówienie, wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT
• Sklep internetowy, Sklep, Serwis – sklep internetowy prowadzony przez HMT-Helios Moto Trailers e.K., pod adresem www.heliosmototrailers.com,
• Użytkownik – użytkownik Serwisu www.heliosmototrailers.com,
• Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Klientem a HMT-Helios Moto Trailers e.K.,
• Zamówienie – zamówienie zakupu określonego Produktu złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego,
• Produkt – przyczepy i akcesoria oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym,
• Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.). Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Klient, aby móc złożyć Zamówienia, musi uprzednio zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
2.1. Celem skorzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedającego:
• posiadać komputer osobisty (PC) lub inne urządzenie elektroniczne z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron WWW i akceptującym pliki Cookies,
• posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
• posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).
2.2. Klient, składając zamówienie na określony Produkt wypełnia i wysyła formularz zamówienia, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2.3. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym i aktualnych, przy czym Sprzedający jest uprawniony do weryfikacji danych podanych przez Klienta i w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub nieaktualnych, zamówienie nie zostanie przez niego przyjęte do realizacji.
2.4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.5. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy.
2.6. W formularzu zamówienia Klient określa:
• zamawiany Produkt i jego ilość,
• adres rozliczeniowy,
• adres, na jaki ma być dostarczony Produkt,
• sposób dostawy,
• formę płatności.
2.7. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Kupuję i płacę”.
2.8. Na podany przy składaniu zamówienia przez Klienta adres poczty e–mail, Sprzedający wysyła potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji Zamówienia następuje zawarcie umowy sprzedaży zamówionych Produktów.
2.9. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia do czasu otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.
3. CENY
3.1. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym są podane w Euro i zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów dostawy.
3.2. HMT ma prawo do dokonywania zmian cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów i wycofywania Produktów znajdujących się w jego ofercie, a także do wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
3.3. Zmiana ceny danego Produktu, promocji lub wyprzedaży po złożeniu Zamówienia, nie ma wpływu na złożone uprzednio Zamówienie, z zastrzeżeniem ceny Produktów, o których mowa powyżej w pkt. 1 Regulaminu
3.4. Sprzedający ma możliwość wypuszczania kodów zniżkowych na wybrane Produkty. Sprzedający poinformuje, których Produktów lub których kategorii Produktów dotyczy kod zniżkowy.
4. DOSTAWA PRODUKTU I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
4.1. Koszty dostawy Produktu na adres wskazany w Zamówieniu ponosi Klient.
4.2. Termin realizacji Zamówienia wskazany jest dla każdego Produktu indywidualnie w Sklepie internetowym.
4.3. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT określające cenę sprzedaży Produktu oraz koszt przesyłki.
5. FORMY PŁATNOŚCI
5.1. Formami płatności za zamówione Produkty są:
• przelew bankowy,
• płatność poprzez system płatności elektronicznych – rozliczenia transakcji kartą kredytową oraz płatnościami mobilnymi.
5.2. W przypadku braku zapłaty (tj. uznania rachunku bankowego Sprzedawcy) przez Klienta za zmówione przez niego Produkty w ciągu 3 Dni roboczych od dnia wysłania przez Sprzedawcę Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane.
6. WARUNKI GWARANCJI
6.1. Szczegółowe warunki gwarancyjne Sprzedawca zawarł w opisie Produktu dostępnym w Serwisie www.heliosmototrailers.com.
6.2. Jednocześnie, Sprzedający zastrzega, iż Konsument chcąc złożyć roszczenie z tytułu gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Produkt do Sprzedawcy wraz z dowodem zawarcia umowy zakupu.
7. UPRAWNIENIE KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1. Klient ma prawo bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, składając stosowne oświadczenie. Termin do odstąpienia od tej umowy wygasa w terminie 14 dni od dnia, kiedy Klient wszedł w posiadanie Produktu. W celu skorzystania z tego uprawnienia Klient przesyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: info@heliosmototrailers.com.
7.2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku Klient nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.3. Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania Produktu. Produkt powinien zostać zwrócony za pośrednictwem kuriera lub osobiście pod adres wskazany
przez Sprzedawcę.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Produktów do Sprzedawcy. W związku z tym Sprzedawca nie będzie odbierał Produktu/Produktów przesłanych przez Klienta za pobraniem tych kosztów.
7.5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. NIEZGODNOŚĆ ZAKUPIONEGO PRODUKTU Z UMOWĄ
8.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu wolnego od wad, w związku z powyższym jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną.
8.2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i dostarczona na adres e-mail: info@heliosmototrailers.com.
8.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
8.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na nowy pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Produktu.
9. DANE OSOBOWE
9.1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie HMT-Helios Moto Trailers e.K., kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem: info@heliosmototrailers.com. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo w Polityce prywatności. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki Cookies), zawarte są w Polityce Cookies. Polityka prywatności oraz Polityka Cookies dostępne są na stronie internetowej www.heliosmototrailers.com.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 124 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 123 ze zm.).
10.2. Alternatywne metody rozwiązywania sporów: zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej każdy Konsument, dokonujący zakupu online ma możliwość skorzystania z platformy
10.3. udostępnionej przez Komisją Europejską do pozasądowego rozwiązywania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
10.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które w sposób nieuprawniony uzyskały dostęp do konta Klienta.
10.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

Zadaj pytanie

x

    Enter your full name

    the topic of your message

    Enter a brief message

    Regulamin – Przyczepy motocyklowe Helios